دانلود فایل صوتی کتاب جرمی ماندی (مبانی نظری ارشد)در این قسمت منابع صوتی و تصویری ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد زبان انگلیسی قرار داده شده است. بعد از واریز هزینه هر محصول آنرا دانلود خواهید کرد. به جای اینکه کتابها را چند بار بخوانید، با کمک فایلهای آموزشی استاد رجب پور، آنها را یک بار بخوانید و در وقت و هزینه خود صرفه جویی کنید و رتبه های برتر را کسب کنید

توضیح کتابهای ماندی ۲۰۱۶ (ویرایش ۴)

روی عکس زیر کلیک کنید

کتاب معرفی مطالعات ترجمه جرمی ماندی ۲۰۱۶ منبع آزمون ارشد ۹۹ مترجمی
کتاب معرفی مطالعات ترجمه جرمی ماندی ۲۰۱۶ منبع آزمون ارشد ۹۹ مترجمی

نظریه های ترجمه

توضیح کامل کتاب جرمی ماندی ۲۰۰۸ (ویرایش ۲)


دانلود فایل صوتی – معرفی رشته مترجمی و کتاب ماندی ۲۰۰۸ – ۶ مگابایت – دانلود رایگان


دانلود فایل صوتی- فصل ۱ ماندی ۲۰۰۸ – ۸۰ دقیقه – ۴۰ هزار تومان – ۴۶ مگابایت – توضیح کامل

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۲ ماندی ۲۰۰۸ – ۱۰۰ دقیقه – ۴۰ هزار تومان – ۵۷ مگابایت – توضیح کامل

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۳ ماندی ۲۰۰۸ – ۱۱۰ دقیقه – ۴۰ هزار تومان – ۶۰ مگابایت – توضیح کامل

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۴ ماندی ۲۰۰۸ – ۱۳۰ دقیقه – ۴۰ هزار تومان – ۷۷ مگابایت – توضیح کامل

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۵ ماندی ۲۰۰۸ – ۱۴۰ دقیقه – ۴۰ هزار تومان – ۷۰ مگابایت – توضیح کامل

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۶ ماندی ۲۰۰۸ – ۱۱۰ دقیقه – ۴۰ هزار تومان – ۵۸ مگابایت – توضیح کامل

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۷ ماندی ۲۰۰۸ – ۱۵۰ دقیقه – ۴۰ هزار تومان – ۷۴ مگابایت – توضیح کامل

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- خلاصه فصل های ۸-۹-۱۰-۱۱ ماندی ۲۰۰۸ – ۶۰ دقیقه – ۳۰ مگابایت – دانلود رایگان

بررسی مقابله ای

توضیح کتاب محمد ضیاحسینی


دانلود فایل صوتی – معرفی رشته مترجمی و سرفصل بررسی مقابله ای – ۶ مگابایت – دانلود رایگان


دانلود فایل صوتی- فصل ۱ بررسی مقابله ای ضیاحسینی – ۴۵دقیقه – ۴۰ هزار تومان – ۲۶ مگابایت – توضیح کامل

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۲ بررسی مقابله ای ضیاحسینی – ۳۸ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۲۱ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۳ بررسی مقابله ای ضیاحسینی – ۱۹ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۱۰ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۴ بررسی مقابله ای ضیاحسینی – ۲۴ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۱۳ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۵ بررسی مقابله ای ضیاحسینی – ۴۲ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۲۳ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۶ بررسی مقابله ای ضیاحسینی – ۲۰ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۹ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۷ بررسی مقابله ای ضیاحسینی – ۱۱ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۵ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

نظریه های ترجمه

توضیح کتاب حتیم و ماندی


دانلود فایل صوتی- فصل ۱ حتیم و ماندی – ۱۵ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۹ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۲ حتیم و ماندی- ۱۱ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۵ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۳ حتیم و ماندی – ۹ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۴ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۴ حتیم و ماندی – ۱۵ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۹ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۵ حتیم و ماندی – ۱۱ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۶ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۶ حتیم و ماندی – ۲۰ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۱۱ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۷ حتیم و ماندی – ۵۰ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۲۷ مگابایت – کلیه فصل توضیح داده میشود

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۸ حتیم و ماندی -۳۷ دقیقه – ۴۰ هزار تومان – ۱۹ مگابایت – کلیه فصل توضیح داده میشود

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۹ حتیم و ماندی -۲۷ دقیقه – ۴۰ هزار تومان – ۱۴ مگابایت – کلیه فصل توضیح داده میشود

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۱۰ حتیم و ماندی – ۱۰ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۵ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۱۱ حتیم و ماندی – ۱۱ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۶ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۱۲ حتیم و ماندی – ۱۹ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۱۱ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۱۳ حتیم و ماندی – ۴۰ دقیقه – ۴۰ هزار تومان – ۱۸ مگابایت – کلیه فصل توضیح داده میشود

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۱۴ حتیم و ماندی – ۱۱ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۶ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *