دانلود فایل صوتی کتاب جرمی ماندی (مبانی نظری ارشد)

توضیحات کتابهای ماندی ۲۰۱۶

روی عکس کلیک کنید

معرفی مطالعات ترجمه جرمی ماندی 2016 منبع آزمون ارشد 99 مترجمی
کتاب معرفی مطالعات ترجمه جرمی ماندی ۲۰۱۶ منبع آزمون ارشد ۹۹ مترجمی

موفقیت زود بدست می آید و آسان

۱- کتاب «معرفی مطالعات ترجمه» نوشتۀ جرمی ماندی ۲۰۰۸

۲- کتاب «بررسی مقابله ای» ۱۳۸۳

۳- کتاب «ترجمه: کتاب پیشرفته» نوشتۀ بسیل حتیم و جرمی ماندی ۲۰۰۴موفقیت زود بدست می آید و آسان


 

در این قسمت منابع صوتی و تصویری ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد زبان انگلیسی قرار داده شده است. بعد از واریز هزینه هر محصول آنرا دانلود خواهید کرد. به جای اینکه کتابها را چند بار بخوانید، آنها را یک بار بخوانید و در وقت و هزینه خود صرفه جویی کنید و رتبه های برتر را کسب کنید

نظریه های ترجمه

توضیح کامل کتاب جرمی ماندیدانلود فایل صوتی – معرفی رشته مترجمی و کتاب ماندی ۲۰۰۸ – ۶ مگابایت – دانلود رایگان


دانلود فایل صوتی- فصل ۱ ماندی ۲۰۰۸ – ۸۰ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۴۶ مگابایت – توضیح کامل

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۲ ماندی ۲۰۰۸ – ۱۰۰ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۵۷ مگابایت – توضیح کامل

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۳ ماندی ۲۰۰۸ – ۱۱۰ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۶۰ مگابایت – توضیح کامل

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۴ ماندی ۲۰۰۸ – ۱۳۰ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۷۷ مگابایت – توضیح کامل

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۵ ماندی ۲۰۰۸ – ۱۴۰ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۷۰ مگابایت – توضیح کامل

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۶ ماندی ۲۰۰۸ – ۱۱۰ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۵۸ مگابایت – توضیح کامل

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۷ ماندی ۲۰۰۸ – ۱۵۰ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۷۴ مگابایت – توضیح کامل

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- خلاصه فصل های ۸-۹-۱۰-۱۱ ماندی ۲۰۰۸ – ۶۰ دقیقه – ۳۰ مگابایت – دانلود رایگان

بررسی مقابله ای

توضیح کتاب محمد ضیاحسینی


دانلود فایل صوتی – معرفی رشته مترجمی و سرفصل بررسی مقابله ای – ۶ مگابایت – دانلود رایگان


دانلود فایل صوتی- فصل ۱ بررسی مقابله ای ضیاحسینی – ۴۵دقیقه – ۱۵ هزار تومان – ۲۶ مگابایت – توضیح کامل

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۲ بررسی مقابله ای ضیاحسینی – ۳۸ دقیقه – ۱۰ هزار تومان – ۲۱ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۳ بررسی مقابله ای ضیاحسینی – ۱۹ دقیقه – ۱۰ هزار تومان – ۱۰ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۴ بررسی مقابله ای ضیاحسینی – ۲۴ دقیقه – ۱۰ هزار تومان – ۱۳ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۵ بررسی مقابله ای ضیاحسینی – ۴۲ دقیقه – ۱۰ هزار تومان – ۲۳ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد  

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۶ بررسی مقابله ای ضیاحسینی – ۲۰ دقیقه – ۱۰ هزار تومان – ۹ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۷ بررسی مقابله ای ضیاحسینی – ۱۱ دقیقه – ۱۰ هزار تومان – ۵ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

نظریه های ترجمه

توضیح کتاب حتیم و ماندی


دانلود فایل صوتی- فصل ۱ حتیم و ماندی – ۱۵ دقیقه – ۱۰ هزار تومان – ۹ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۲ حتیم و ماندی- ۱۱ دقیقه – ۱۰ هزار تومان – ۵ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۳ حتیم و ماندی – ۹ دقیقه – ۱۰ هزار تومان – ۴ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۴ حتیم و ماندی – ۱۵ دقیقه – ۱۰ هزار تومان – ۹ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۵ حتیم و ماندی – ۱۱ دقیقه – ۱۰ هزار تومان – ۶ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۶ حتیم و ماندی – ۲۰ دقیقه – ۱۰ هزار تومان – ۱۱ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۷ حتیم و ماندی – ۵۰ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۲۷ مگابایت – کلیه فصل توضیح داده میشود 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۸ حتیم و ماندی -۳۷ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۱۹ مگابایت – کلیه فصل توضیح داده میشود 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۹ حتیم و ماندی -۲۷ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۱۴ مگابایت – کلیه فصل توضیح داده میشود 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۱۰ حتیم و ماندی – ۱۰ دقیقه – ۱۰ هزار تومان – ۵ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۱۱ حتیم و ماندی  – ۱۱ دقیقه – ۱۰ هزار تومان – ۶ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۱۲ حتیم و ماندی – ۱۹ دقیقه – ۱۰ هزار تومان – ۱۱ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۱۳ حتیم و ماندی – ۴۰ دقیقه – ۲۰ هزار تومان – ۱۸ مگابایت – کلیه فصل توضیح داده میشود 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دانلود فایل صوتی- فصل ۱۴ حتیم و ماندی – ۱۱ دقیقه – ۱۰ هزار تومان – ۶ مگابایت – قسمتهای مهم فصل مشخص می شود و توضیح کامل مطالب صورت نمی گیرد 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *