LESSON 18

there is no call for sth also

there is no call to do sth

معنا: نیازی نیست – لزومی ندارد

موقعیت: وقتی به کسی میگیم که رفتارشون اشتباه و بی مورد هستش

Ex 1. There was no call for him to do that.

لزومی نداشت که او آن کار را انجام بدهد

EX 2. There’s no call for that kind of language!

استفاده از چنین زبانی لزومی ندارد


can it !

  معنا: حرف نباشه! – سر و صدا نکن!

موقعیت: وقتی بی ادبانه به کسی بگیم که حرف زدن رو تموم کنن یا سر و صدا نکنن

Ex. Just can it! Because you may dig your grave.

فقط حرف نزن! چون شاید خودتو بدبخت کنی.


to cap it all (off)

معنا: دست آخر – از همه بهتر/بدتر – آخر همه

موقعیت: توصیف بهترین ، بدترین ، خنده دارترین و غیره در آخر داستان یا توصیفات

Ex 1. I had a terrible day at work, and to cap it all off I got a flat tire.

روز کاری افتضاحی داشتم، و از همه بدتر از پا افتادم

Ex 2. To cap it all, the phones didn’t work, and there was no hot water.

بدتر از همه، تلفن ها کار نکردند، و آب گرمی نبود


take care

 معنا: مواظب خودت باش

موقعیت: خداحافظی کردن با خانواده یا دوستان

Ex. Take care! See you next week!

مواطب خودت باش! هفته ی بعد می بینمت!


Cat got your tongue?

معنا: چرا حرف نمی زنی؟ – چرا صدات در نمی یاد؟ – چرا لال شدی؟ – گربه زبانت را خورده؟

موقعیت: وقنی از کسی بپرسیم که چرا حرف نمی زنی، مخصوصا بچه ها

Ex. Jim, Cat got your tongue? Did you break the vase?

جیم، چرا حرف نمی زنی؟ آیا تو گلدان را شکستی؟