LESSON 14

یادداشت مترجم فارسی

”((درباره روح)) را یکی از عجیب ترین و پر رمز و رازترین کتاب دریدا خوانده اند. کتاب از پرداختن به دشوارترین و پیچیده ترین کتب فلسفی، هستی و زمان هایدگر، شروع می شود و به بررسی یکی از اسرارآمیزترین، غنی ترین و زیباترین آثار او، هم سخنی با تراکل، می انجامد. ((درباره روح)) در چنین فضایی بال و پر می زند و همچون روح فلسفه و به کمک روح، روح واسازی، به درون چیزها و نسبت ها خیره می شود و از درون درباره درون، درباره روح، می گوید. این موضعِ درون گزینی، عدم صراحت و ابهامی به آراء دریدا، نحوه طرح آنها، راهبرد هدایت آنها و نهایتاً نتیجه گیری غالباً مندرج در نتیجه گیری های مضمر پیشین (و این یعنی، پنهانی در پنهانی) و ندرتاً اخذ نتیجه صریح از آنها، بخشیده است. ((درباره روحِ)) دریدا گوی سبقت را ازهم سخنی با تراکلِ هایدگر برده است. چه، ابهام اثر مزبور به مراتب کمتر از اولی است و پی بردن به اشارات هایدگر در آنجا به مراتب آسان تر“ (قانونی،۱۳۸۸ ، ص. ۹).

منبع: قانونی، ا. (۱۳۸۸). درباره روح: هایدگر و این مسئله. تهران، ایران: ثالث.