LESSON 16

برای ترجمۀ رمان چه آمادگی­ هایی لازم است؟

معمولاً برای ترجمۀ هر موضوعی مترجم اگر معلومات کافی در آن موضوع نداشته باشد ترجمه اش درست نخواهد بود و حتی می­ توان گفت که نمی ­تواند مترجم باشد. مثلاً اگر کتابی که باید ترجمه شود پزشکی باشد بدیهی است که تنها یک پزشک که به اصطلاحات و نکات دانش خود وارد است می­ تواند آن را ترجمه کند و کسی که پزشک نباشد یا با اصطلاحات و کلمات پزشکی بیگانه باشد مسلماً قادر به ترجمۀ آن کتاب نخواهد بود. همین مسئله در مورد مسایل مهندسی، صنعتی، تجاری، حقوقی یا مطالب دیگر نیز وارد است و مترجم کتابی در آن زمینه­ ها باید به اصطلاحات و معلومات تخصصی مربوط به آن رشته وارد باشد و گرنه یا قادر به ترجمۀ ان نخواهد بود و یا اگر هم ترجمه کند کارش ایراد زیاد خواهد داشت و قابل استفاده نخواهد بود.

در مورد ترجمۀ رمان نیز تا حدودی است این ملاحظات صادق است. بدین معنی که اگر مترجم خودش هم رمان نویس نباشد باید رمان زیاد خوانده باشد و با شیوۀ نگارش رمان­ نویسان خارجی زیاد آشنا باشد تا بتواند آن ظرافت­ کاریها و آن شیرین ­زبانی­ های مؤلف را در ترجمۀ فارسی آن نشان بدهد. حفظ لحن نوشتۀ زمان خارجی در ترجمۀ فارسی آن یکی از شرایط موفقیت مترجم در ترجمۀ آن به­ شمار می­ رود…

منبع: قانعی­ فرد، عرفان. ۱۳۸۴٫ «دربارۀ ترجمه: مصاحبه با محمد قاضی». در علی جانزاده، ۱۳۸۶٫ فن ترجمه از دیدگاه صاحبنظران و استادان ترجمه، ص. ۲۰۱٫ تهران: نشر جانزاده.