دانشگاهی

لطفا برروی واحد درسی خود را کلیک کنید


دانشگاه پیام نور خوی

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

بررسی مقابله ای ساخت جمله

ساخت زبان فارسی

واژه شناسی

نگارش فارسی


دانشگاه پیام نور خوی

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

 

ساخت زبان فارسی

نگارش فارسی

ترجمه متون ساده

ترجمه پیشرفته ۲

اصول و روش ترجمه


دانشگاه پیام نور خوی

نیمسال اوّل سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶

 

ساخت زبان فارسی

نگارش فارسی

نگارش پیشرفته

واژه شناسی

بررسی مقابله ای