نیمسال اول ۹۴-۹۵ دانشگاه پیام نور خوی

دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

درس خود را انتخاب کنید

بررسی مقابله ای ساخت جمله

ساخت زبان فارسی — این مطلب مخصوص ترم اولی های کارشناسی است – بخوانید

واژه شناسی

نگارش فارسی


 

لیست ارائه دروس مترجمی زبان انگلیسی – سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ – دانلود

لیست منابع رشته مترجمی زبان انگلیسی – سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ – دانلود