نگارش فارسی

معرفی واحد «نگارش فارسی»

کتاب«نگارش فارسی»  برای واحد درسی دروه کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می باشد. نویسنده این کتاب، منصور ثروت است. آزمون نهایی این واحد براساس مصوبه سال تحصیلی جدید تستی می باشد. دانشگاه پیام نور برای واحد درسی ساخت زبان فارسی ۸ ساعت اختصاص داده است.

برنامه کلاسی

دوشنبه ها – ساعت ۸ الی ۱۰ – در تاریخ های

۱۳۹۵/۰۲/۰۶– کلاس ۳۰۲

۱۳۹۵/۰۲/۱۳– کلاس ۳۰۲

۱۳۹۵/۰۲/۲۰– کلاس ۳۰۲

۱۳۹۵/۰۲/۲۷– کلاس ۳۰۲

آزمون میان ترم

۱۳۹۵/۰۲/۲۷– کلاس ۳۰۲ – پنج درس اول

نمونه سوال

نیمسال اول ۹۲-۹۳ – دانلود

نیمسال دوم ۹۲-۹۳ – دانلود

نیمسال اول ۹۳-۹۴ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۴-۹۵ – دانلود

 

سایر منابع

دانلود دستور خط فرهنگستان

دانلود صد رمان برتر جهان


نمره میانترم 

midterm-negaresh9495-2