نیمسال اول ۹۵-۹۶ دانشگاه پیام نور خوی

دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵

درس خود را انتخاب کنید

ساخت زبان فارسی — این مطلب مخصوص ترم اولی های کارشناسی است – بخوانید

نگارش فارسی

نگارش پیشرفته

واژه شناسی

بررسی مقابله ای


لیست ارائه دروس مترجمی زبان انگلیسی – سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ – دانلود

لیست منابع رشته مترجمی زبان انگلیسی – سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ – دانلود


دانلود دستور خط فرهنگستان

دانلود صد رمان برتر جهان