نگارش پیشرفته

معرفی واحد «نگارش پیشرفته»

کتاب نگارش پیشرفته از واحدهای درسی دروه کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می باشد. نویسنده این کتاب، مارتین آرنالت و ماری اِلن بارِت است. آزمون نهایی این واحد براساس مصوبه سال تحصیلی جدید تشریحی می باشد. دانشگاه پیام نور برای واحد درسی ساخت زبان فارسی ۱۲ ساعت اختصاص داده است.

para-dev

برنامه کلاسی

روز تاریخ کلاس ساعت
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ ۴۰۵ ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ ۲۰۵ ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
دو شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ ۴۰۲ ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ ۴۰۳ ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
دو شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ ۳۰۲ ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۴۰۵ ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰

آزمون میان ترم

سه شنبه – ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ – از موضوعات سه درس اول و بصورت نگارش انشا خواهد بود.