نگارش فارسی

معرفی واحد «نگارش فارسی»

negaresh-servat

کتاب«نگارش فارسی»  برای واحد درسی دروه کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می باشد. نویسنده این کتاب، منصور ثروت است. آزمون نهایی این واحد براساس مصوبه سال تحصیلی جدید تستی می باشد. دانشگاه پیام نور برای واحد درسی ساخت زبان فارسی ۸ ساعت اختصاص داده است.

برنامه کلاسی

چهار شنبه- ۱۳۹۵/۰۷/۱۴   – کلاس ۴۰۳ – ساعت ۸ الی ۱۰

سه شنبه – ۱۳۹۵/۰۷/۲۷  – کلاس ۴۰۵ – ساعت ۸ الی ۱۰

دو شنبه  – ۱۳۹۵/۰۸/۰۳  – کلاس ۳۰۲ – ساعت ۱۰ الی ۱۲

چهار شنبه-  ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ – کلاس ۴۰۵ – ساعت ۸ الی ۱۰

آزمون میان ترم

چهار شنبه-  ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ – کلاس ۴۰۵ – ساعت ۸ الی ۱۰ – پنج درس اول

نمونه سوال

نیمسال اول ۹۲-۹۳ – دانلود

نیمسال دوم ۹۲-۹۳ – دانلود

نیمسال اول ۹۳-۹۴ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۴-۹۵ – دانلود

نیمسال دوم ۹۴-۹۵ – دانلود