ترجمه متون اقتصادی

معرفی واحد «ترجمه متون اقتصادی»

کتاب ترجمه متون اقتصادی از واحدهای درسی دروه کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می باشد. نویسنده این کتاب، دکتر منوچهر جعفری گهر است. آزمون نهایی این واحد براساس مصوبه سال تحصیلی جدید تشریحی می باشد. دانشگاه پیام نور برای واحد درسی ساخت زبان فارسی ۱۲ ساعت اختصاص داده است.

 


economic-texts


برنامه کلاسی

روز تاریخ کلاس ساعت
پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ ۲۰۴ ۸ الی ۱۰
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ ۲۰۷ ۱۰ الی ۱۲
دو شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۲۰۳ ۸ الی ۱۰
چهار شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۲۰۴ ۱۰ الی ۱۲
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۲۰۳ ۸ الی ۱۰
پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ ۲۰۵ ۱۰ الی ۱۲

آزمون میان ترم

پنج شنبه – ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ – کلاس ۲۰۵ – ساعت ۱۰ الی ۱۲ –  دو فصل اوّل


نمونه سوال

سال ۹۰ – ۹۱ – نیمسال دوم- دانلود

سال ۹۱-۹۲ – نیمسال اول – دانلود

سال ۹۲-۹۳ – نیمسال اول – دانلود

سال ۹۳-۹۴ – نیمسال اول – دانلود