ساخت زبان فارسي

معرفی واحد «ساخت زبان فارسی»

sakht-bateni

کتاب ساخت زبان فارسی برای واحد درسی دروه کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می باشد. نویسنده این کتاب، استاد محمدرضا باطنی است. آزمون نهایی این واحد براساس مصوبه سال تحصیلی جدید تستی می باشد. دانشگاه پیام نور برای واحد درسی ساخت زبان فارسی ۱۲ ساعت اختصاص داده است.


برنامه کلاسی

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ – کلاس ۲۰۳ – ساعت ۱۰ الی ۱۲

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ – کلاس ۳۰۲ – ساعت ۸ الی ۱۰

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ – کلاس ۲۰۳ – ساعت ۱۰ الی ۱۲

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ – کلاس ۲۰۴ – ساعت ۸ الی ۱۰

دوشنبه  ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ – کلاس ۲۰۳ – ساعت ۱۰ الی ۱۲

پنج شنبه  ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ –  کلاس ۲۰۳ – ساعت ۸ الی ۱۰


آزمون میان ترم

پنج شنبه   ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ –  کلاس ۲۰۳ – ساعت ۸ الی ۱۰ – سه درس اول


نمونه سوالات

نیمسال دوم ۹۲-۹۳ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۳-۹۴ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۴-۹۵ – دانلود

نیمسال دوم ۹۴-۹۵ – دانلود

نیمسال اول ۹۶-۹۵ – دانلود