نگارش فارسی

معرفی واحد «نگارش فارسی»

negaresh-servat

کتاب«نگارش فارسی»  برای واحد درسی دروه کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می باشد. نویسنده این کتاب، منصور ثروت است. آزمون نهایی این واحد براساس مصوبه سال تحصیلی جدید تستی می باشد. دانشگاه پیام نور برای واحد درسی ساخت زبان فارسی ۸ ساعت اختصاص داده است.

برنامه کلاسی

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۱– کلاس ۵۰۶ – ساعت ۱۰ الی ۱۲

سه شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ – کلاس ۵۰۴ – ساعت ۱۰ الی ۱۲

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ – کلاس ۵۰۶ – ساعت ۸ الی ۱۰

چهار شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۷– کلاس ۵۰۴ – ساعت ۱۰ الی ۱۲

آزمون میان ترم

چهار شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۷– کلاس ۵۰۴ – ساعت ۱۰ الی ۱۲– پنج درس اول

نمونه سوال

نیمسال اول ۹۲-۹۳ – دانلود

نیمسال دوم ۹۲-۹۳ – دانلود

نیمسال اول ۹۳-۹۴ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۴-۹۵ – دانلود

نیمسال دوم ۹۴-۹۵ – دانلود

نیمسال اول ۹۶-۹۵ – دانلود