عکس ترجمه ها


موضوع مناسب را انتخاب کنید

Choose appropriate topic.


۱- تغییر Change

۲- شهامت Courage

۳- شادی Happiness

۴- الهام بخش Inspirational

۵- آگاهی و دانش Knowledge

۶- زندگی Life

۷- باور Belief

۸- مثبت اندیشی Positive

۹- قدرت Power

۱۰- لبخند Smile

۱۱- موفقیّت Success

۱۲- حقیقت Truth


بهنام رجب پور

مدرس دانشگاه پیام نور خوی

کارشناس ارشد مطالعات ترجمه

اولین معلّم موفقیّت در شهرستان خوی