درسهای موفقیّت


درسهای موفقیت را انتخاب کنید

Study your success lesson.


Lesson 1: Gratitude


بهنام رجب پور

مدرس دانشگاه پیام نور خوی

کارشناس ارشد مطالعات ترجمه

اولین معلّم موفقیّت در شهرستان خوی